Dráma 2011 - soutěž původních slovenských a českých dramatických textů


Divadelný ústav Bratislava vyhlasuje dvanásty ročník súťaže pôvodných dramatických textov – divadelných hier v slovenskom a českom jazyku – s názvom DRÁMA 2011. Cieľom súťaže je podporiť a oceniť pôvodnú dramatickú tvorbu a pomôcť jej uvádzaniu na slovenských javiskách. Uzávierka súťaže je 31. januára 2012.

 

Autor víťazného textu získa odmenu v hodnote 1 000 €.

 

Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční počas záverečného ceremoniálu 8. ročníka festivalu NOVÁ DRÁMA / NEW DRAMA dňa 19. mája 2012 spolu s verejnou prezentáciou finálových textov prostredníctvom inscenovaného čítania Trojboj.

Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska, ktorý udeľuje špeciálnu cenu, a to rozhlasové naštudovanie vybraného textu v Rádiu Devín v roku 2012. Cena Rozhlasu a televízie Slovenska je nezávislá od rozhodnutia poroty DRÁMA 2011.

Texty finalistov súťaže budú publikované v zborníku Dráma 2011 a na internetovej stránke Divadelného ústavu Bratislava.

 

PODMIENKY SÚŤAŽE:

• Na texte nie je uvedené meno autora.

• Text zaslaný do súťaže DRÁMA 2011 nemôže byť do vyhlásenia výsledkov súťaže nikde publikovaný, inscenovaný a ani inak prezentovaný.

• Text nemôže byť dramatizáciou alebo rozhlasovou hrou.

• Texty prijaté do súťaže sa nevracajú. V zalepenej obálke priloží autor prihlášku spolu s podpísaným vyhlásením o oboznámení sa so štatútom súťaže.

Prihlasované texty v troch tlačených vyhotoveniach a jedným vyhotovením textu na CD nosiči a zalepenou obálkou s prihláškou, spolu s dokladom o zaplatení registračného poplatku v sume 15 € na bankový účet vyhlasovateľa súťaže, zašle autor na adresu:

 

Adresa:

Divadelný ústav

Jakubovo nám. 12

813 57 Bratislava

heslo „DRÁMA 2011“

Bankový účet vyhlasovateľa:

Peňažný ústav: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000071011/8180

 

Štatút súťaže a prihlášku nájdete na www.theatre.sk

Koordinátor súťaže: marek.godovic@theatre.sk, 02/20 487 603

 


Zpět  |  Nahoru  |  Tisk

Česky / English